എം.ജി. എം.എ. എം.കോം

ഡിഗ്രി പാസ്സായ ആര്‍ക്കും എം.ജി. യൂണിവേഴ്സിറ്റിയില്‍ നിന്നോ കാലിക്കട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയില്‍ നിന്നോ എം.എ., എം.കോം., എം.എസ്.സി. മാത്സ്, എന്നിവ കരസ്ഥമാക്കാം. കോച്ചിംഗ് ഫീസ് ഒരുവര്‍ഷത്തേയ്ക്ക് 7000/- രൂപയാണ്, ഫീസ് തവണകളായി അടയ്ക്കാവുന്നതാണ്.

M. A, M Com, M G University

Course : The degree award by calicut Universities
Duration : Two Years
Medium : English
Examination Centre : Various centres in Kerala
Examination : April / May
Tuition Fee M.A. / M.Com. Previous
Total tuition fee Rs. 7000/- at the time of admission Rs. 2000 + 50 as 1st Instalment. The remaining amount must be paid in three equal Instalment. 
Final year Tuition Fee Rs. 7000/-  
N.B: Additional postal charges for students outside India Rs. 1500/- at the time of admission.